top of page

HOME / SPARTA A ČSVP

SPARTA A ČSVP

Dnes Vám povíme o tom, jak ČSVP v praxi naplňuje své tvrzení, že nebrání jakékoliv fyzické osobě v účasti na soutěžích či dalších aktivitách jím pořádaných. KVS Plzeň se opakovaně pokouší hráče odchované SPARTOU zaregistrovat do svého týmu, Svaz však takové registrace odmítá nebo ignoruje. Když se KVS Plzeň proti zamítavému rozhodnutí odvolal, odvolací komise Svazu rozhodnutí o zamítnutí registrace potvrdila s následujícími argumenty:

Důvodem zamítnutí registrace bylo, že uchazeči mají registraci v zahraničí nebo v jiném oddíle v ČR, přičemž na dotaz odvolací komise registrátor uvedl, že sice nemá žádnou možnost, jak si tuto skutečnost ověřit, a i když neví, jestli je tomu tak i ke dni žádosti o registraci, v minulosti byli uchazeči hráči SPARTY. Jinými slovy registrace byla zamítnuta proto, že uchazeči byli v minulosti hráči SPARTY. 

Ačkoliv KVS Plzeň odvolací komisi předložil potvrzení o tom, že uchazeči nejsou hráči žádného kolektivního člena ČSVP a že nejsou registrováni v Německu, odvolací komise uvedla, že otázka registrace u jiného kolektivního člena ČSVP není pro daný případ důležitá. Odvolací komise je totiž toho názoru, že i členství v oddíle vodního póla, který není kolektivním členem ČSVP, vylučuje registraci

ve Svazu.  

K uvedenému je třeba dodat, že Svaz registraci hráčů nepovolil ani tehdy, když bylo předloženo potvrzení o tom, že pokud bude registrace v KVS Plzeň povolena, členství uchazečů ve SPARTĚ bude automaticky ukončeno. 

Když byl Svaz upozorněn na to, že uchazeči se budou proti rozhodnutí o zmítnutí registrace bránit soudní cestou, rozhodl se Svaz další žádosti o registraci hráčů do KVS Plzeň ignorovat. 

Takto tedy Svaz podporuje rozvoj členské základny vodního póla v České republice. Hráči SPARTY mají národní ligu a národní reprezentaci zapovězenou i v rámci jiných oddílů. Pomozte nám to změnit!

rozhodnutí o zamítnutí registrace

Jak jsme Vás již informovali, soud v prvním stupni žalobu zamítl proto, že dle názoru soudce, Svazu jako spolku nemůže nikdo nařizovat, koho přijme za člena či nikoliv. Soud současně doporučil, aby se SPARTA nadále domáhala členství a případná zamítavá rozhodnutí napadala žalobami na neplatnost, resp. aby podávala žaloby na uložení povinnosti rozhodnout, pokud bude Svaz znovu přihlášky SPARTY ignorovat. Teprve po opakovaném vyslovení neplatnosti takových rozhodnutí, bude soud moci Svazu uložit SPARTU za člena přijmout. Takové řešení je ale zdlouhavé a nemusí být efektivní. Proto SPARTA podala proti rozsudku odvolání, ve kterém namítá zejména následující:

• ČSVP rozhodně není spolkem sdružujícím amatérské sportovní "nadšence" (kterým by skutečně nikdo neměl diktovat, s kým si večer v hospodě zahrají karty), ale jde o monopolního národního koordinátora vodního póla, jenž navíc hospodaří se státními a municipálními finančními prostředky, které dostává mimo jiné na rozvoj tohoto sportu u nás. A ty mají, nebo by ve své podstatě měly být, směřovány do rozšiřování mládežnické základny, což je základ u každého sportu! 

• Svaz SPARTU odmítá, i když splňuje podmínky pro členství, jako jiné stávající kluby v ČR a disponuje novými, dosud nikde neregistrovanými hráči a hráčkami.

• Členství ve Svazu je pro SPARTU sportovní nutností, bez toho se její hráči a členové nemohou účastnit národních soutěží, české reprezentace, školení trenérů, ani rozšiřování sboru rozhodčích.

• Věc by měla být posuzována stejně, jako tomu je již od 60-tých let v sousedním Německu – sport hraje celospolečensky natolik významnou roli, že i svoboda sportovních spolků (svazů) musí jít stranou a je povinností státu umožnit členství každému, aby měl rovný přístup ke sportu. Je tudíž nepřípustné, aby sportovní svazy mající v určitém sportovním odvětví monopolní postavení (jako je tomu u ČSVP v oblasti českého vodního póla) bránily ve členství jednotlivým oddílům, neboť tyto odmítané oddíly neoprávněně znevýhodňují oproti těm oddílům, které již členy svazu jsou.

Ale především jde o sport a v případě SPARTY o mládež – ve sportu by jediným omezujícím kritériem měla být férová pravidla pro všechny, pevná vůle a poctivá příprava. Věříme, že vyšší soudní instance našemu odvolání vyhoví. Držme si palce!

odvolání žalobce proti rozsudku

Z ústního jednání, které v řízení o žalobě SPARTY proti ČSVP proběhlo v červnu letošního roku u Městského soudu v Praze, jasně vyplynulo, že veškeré tvrzené důvody, pro které Svaz odmítá SPARTU přijmout za člena, jsou zcela zástupné a že jediným skutečným důvodem tohoto odmítání, je zášť vůči vedení SPARTY. 
Ačkoliv ze stylu vedení jednání šlo usuzovat (respektive jsme přesvědčeni), že soudce z morálního úhlu pohledu stojí za SPARTOU, nakonec musel rozhodnout o zamítnutí žaloby s odůvodněním, že Svaz, jakožto spolek, má vysokou míru autonomie, do které může stát prostřednictvím soudního rozhodování zasahovat jen minimálně. Český právní řád dle názoru soudu neumožňuje za stávající situace Svazu nařídit, aby SPARTU přijala za člena. V písemném vyhotovení rozsudku však popsal, jak má SPARTA postupovat, aby členství ve Svazu dosáhla - nadále podávat přihlášky ke členství. A pokud je Svaz odmítne, pak vždy podávat žalobu na vyslovení neplatnosti takového rozhodnutí. Současně, pokud bude Svaz přihlášky ignorovat (jak v minulosti již činil), má SPARTA podat žalobu na uložení povinnosti Svazu

o přihlášce rozhodnout. Teprve poté, co soudy opakovaně rozhodnou o tom, že odmítavé rozhodnutí Svazu je neplatné, bude moci soud přistoupit k uložení povinnosti přijmout SPARTU za člena Svazu. 
SPARTA se touto cestou určitě vydá, je však otázkou, zda je takový postup efektivní,  rozhodně však není rychlý. Je to běh na velmi dlouhou trať a několik ročníků hráčů mezitím odroste, aniž by dostalo příležitost zahrát si v Čechách vodní pólo na úrovni celorepublikové soutěže, resp. se ucházet o možnost reprezentovat Českou republiku na mezinárodní úrovni. 
Proto SPARTA podala odvolání, o kterém více zítra.

rozsudek

Jak jsme Vás již v posledních dvou postech informovali, soustavné odmítání respektive ignorování našich přihlášek ke členství v ČSVP, donutilo SPARTU podat na Svaz žalobu. Svaz v reakci na žalobu potvrdil,

že jedním z jeho hlavních účelů je vytvářet podmínky pro rozvoj vodního póla a pro rozšiřování členské základny, zejména v mládežnických kategoriích, přesto SPARTU za člena nepřijme z následujících důvodů:
• ČSVP údajně nemá v oblasti vodního póla monopolní postavení, SPARTA si má dle názoru Svazu založit svůj vlastní „konkurenční“ národní svaz a hrát vlastní ligu,
• ČSVP tvrdí, že nebrání jakékoliv fyzické osobě v účasti na soutěžích či dalších aktivitách jím pořádaných, ale hráči SPARTY hrát českou ligu nemohou, a to ani za jiný ve Svazu registrovaný klub,
• Podle ČSVP v Praze není nutné zakládat další kluby, když zde již dva fungují, bez ohledu na to, že Praha má více jak 1,5 mil obyvatel. Sparta navíc působí v městské části, kde konkurenci stávajícím dvěma klubům nevytváří. Navíc ani ve Středočeském kraji není žádný další klub vodního póla,
• ČSVP tvrdí, že SPARTA není schopna vybudovat družstva pro jednotlivé soutěže, ačkoliv SPARTA se pravidelně v různých mládežnických kategoriích účastní přátelských turnajů v zahraničí, když v tuzemsku nás nikdo na mládežnický turnaj nepozve a již mnohokrát Svazu dostatečných počet svých hráčů doložila,
V neposlední řadě ČSVP také argumentoval tím, že má zájem na tom, aby „jeho členská základna byla co nejpočetnější a existovala tak mezi jednotlivými členy konkurence, což s sebou přináší vyšší kvalitativní úroveň reprezentačních celků a dalších výběrů“. Je s podivem, že hráči SPARTY do tohoto konceptu nezapadají a národní vodní pólo jim zůstává odepřeno.

Zítra si povíme, jak se k tomu soud postavil. 

reakce ČSVP na podanou žalobu

Po 5ti odmítnutých respektive ignorovaných přihláškách ke členství v ČSVP přistoupila SPARTA

ke krajnímu řešení. Obrátila se na soud, aby postup ČSVP posoudil a případně Svazu uložil SPARTU

za člena přijmout. Žaloba byla založena na argumentech, že:

• nepřijetí SPARTY za člena je v přímém rozporu se Stanovami Svazu, podle kterých je jeho hlavním účelem podpora a rozvoj vodního póla v České republice,

• Svaz tímto v podstatě popírá snahu o rozšiřování členské základny, brání navyšován počtu klubů a tím

i konkurence v rámci soutěží,

• SPARTA splňuje veškeré podmínky Svazu pro přijetí za člena, protože doložila, že disponuje dostatečnou členskou základnou a veškerým nezbytným zázemím a vybavením,

• SPARTA prokázala, že je oddílem způsobilým pro účast v národní soutěži, kterou organizuje pouze Svaz a mohou se jí účastnit jen jeho členové,

• hráči SPARTY se nemohou stát národními reprezentanty, a to bez ohledu na jejich kvality,

• členové SPARTY se nemohou účastnit školení trenérů, ani rozhodčích pořádaných Svazem,

• odmítáním přijetí SPARTY zneužívá Svaz své monopolní postavení v oblasti českého vodního póla. 

To vše se děje na úkor mladých sportovců, kteří chtějí soutěžit, porovnávat a zlepšovat své výkony,

touží po vítězství a především stejných příležitostech, jaké mají hráči ostatních klubů. Je toto fair play?

O reakci Svazu na žalobu napíšeme zase zítra. 

žaloba na ochranu proti omezování soutěže

O přijetí do ČSVP se WATER POLO SPARTA PRAHA snaží každý rok, letos už po šesté. Svaz SPARTU odmítá, i když je to plně fungující klub, teď už se 6-ti letou sportovní historií a téměř 50ti dětskými hráči.

S ostatními kluby si v ničem nezadá, protože: 

• má aktivní hráčskou a členskou základnu, 

• má bazén vyhovující oficiálním pravidlům,

•má veškeré herní vybavení včetně časomíry,

• pořádá turnaje a tréninkové kempy,

• účastní se úspěšně přátelských mezinárodních turnajů.         

Ale hlavně má SPARTA hráče všech žákovských a dorosteneckých kategorií, kteří vodní pólo dělají rádi
a jsou konkurenceschopní. Naše děti by si velmi přály, aby konečně mohly pravidelně soutěžit se svými vrstveníky především v české lize. Proč jim to neumožnit a neobohatit tak náš sport? Již 6 let se pokoušíme se Svazem dohodnout... Když Svaz vloni ignoroval naší pátou přihlášku, nezbylo nám již nic jiného, než se obrát na české soudy.
Sledujte nás a dozvíte se více.  

5. přihláška do ČSVP

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page