top of page

HOME / SPARTA A ČSVP

SPARTA A ČSVP

Od školních let se učíme, že sport a sportovní prostředí by děti a později i dospělé mělo vést a účit férovému jednání, nezneužívání moci a síly vůči slabším. Instituce, které sport řídí a financují by měly tyto hodnoty a cíle chránit. My ve Spartě si po 6 letech přesvědčování, už tak úplně nemyslíme, že tomu tak je ve všech případech a zvláště ne v tom našem. Chcete-li se o boji Sparty dozvědět další novinky, tak si počkejte na pokračování našeho seriálu, jak to v Čechách ve vodním póle chodí. V neděli 21.dubna se koná Valná hromada ČSVP, tak třeba se o víkendu zablýská na lepší časy? Nebo naopak přituhne a už nikdy nikdo v Čechách nový klub nezaloží, jak plánuje Výkonný výbor v navržených změnách Stanov?!

facebook 20/4/2024

Abychom důkladně a úderně uzavřeli nějak náš krátký seriál "jak se vypořádat se Spartou", přikládáme Vám návrh znění změny Stanov z ruky Výkonného výboru ČSVP, které se bude schvalovat na zítřejším zasedání Valné hromady.

Text necháváme na posouzení každého, ale o tom, že je účelově namířen proti našemu klubu není pochyb. Navíc i návrh, že Výkonný výbor ani nemusí zdůvodňovat svá rozhodnutí je nebezpečný precedens pro každé sdružení a to nepíšeme a neuvádíme proto, že se to teď týká hlavně Sparty. Není to tak, že Výkonný výbor federace je tady kvůli klubům a ne, že Výkonný výbor si něco rozhodne a nemusí nikomu říct, proč takto rozhodl? Dle našeho názoru je to arogance moci. Kdy takové jednání a rozhodování bez odpovědnosti skončí?

Uvidíme zítra...

---

Příloha k pozvánce na 35. schůzi valné hromady ČSVP, IČO: 604 613 31 konané dne 21.4.2024 – Bod 5. Změna vnitřních předpisů svazu (změna Stanov ČSVP)

1. Čl. II odst. 5 část věty před středníkem se stávající text nahrazuje textem následujícího znění: „ČSVP vytváří podmínky pro rozšiřování členské základny vodního póla svých členů, zejména v mládežnických kategoriích;“

2. Čl. IV odst. 2 se stávající text nahrazuje textem následujícího znění: „O přijetí nového oddílu/klubu vodního póla za člena ČSVP rozhoduje VV. V případě, že se VV rozhodne nový oddíl/klub za člena ČSVP přijmout, učiní tak akceptací písemné přihlášky oddílu/klubu, ve které oddíl/klub vyjádřil svoji vůli být vázán stanovami ČSVP od okamžiku, kdy se stane jeho členem. V případě, že VV klub/oddíl za člena ČSVP nepřijal, může tento klub/oddíl znovu žádat o přijetí za člena ČSVP až po uplynutí tří let od tohoto okamžiku. VV svoje rozhodnutí nezdůvodňuje, na členství v ČSVP není nárok.“

facebook 19/4/2024

O svém martyriu v nerovném boji s nesmyslnou byrokracií a neustálou demonstrací síly se Sparta rozhodla podělit i s Evropskou plaveckou ligou - LEN, tedy organizací, která sdružuje evropské plavecké svazy a má právo pořádat a řídit evropské plavecké soutěže, tedy i například evropskou ligu mistrů či mistrovství Evropy ve vodním pólu. I LEN má za cíl starat se o prospívání vodních sportů, a tak má právo být informován o podmínkách, za jakých prospívá vodní pólo v České republice pod stávajícím vedením ČSVP. Prospívá? Nový aktivní klub zde vznikl naposledy před více jak 30 lety, celonárodní členská základna dlouhodobě klesá a vedení ČSVP přesto po mnoho let brání rozšíření své základny nejen odmítáním přijetí Sparty, ale dokonce odmítáním hráčů odchovaných tímto klubem do řad klubů, jež členy ČSVP již jsou. Někteří z nich jsou pak za projevenou podporu a spolupráci šikanováni a trestáni.

Dovolili jsme si připomenout nedávnou kauzu související s žádostí KVS Plzeň o realizaci transferu hráče ze zahraničí. Ta nebyla realizována ani po přímé intervenci právě ze strany LEN. Budeme tedy netrpělivě očekávat stanovisko k situaci v českém vodním pólu a budeme vděční, pokud LEN vyslyší naši žádost o podporu při vzájemné komunikaci nebo dokonce o zprostředkování dialogu s ČSVP.

Stále totiž věříme, že smírná cesta je ta správná.

facebook 18/4/2024

Dlouhou dobu jsme věřili, že otázku našeho přijetí do Svazu budeme řešit pouze interně – v rámci malé komunity příznivců českého vodního póla. Narazili jsme však na tak silný a neodůvodněný odpor několika jedinců, kteří (jak je ostatně evidentní z příspěvků zveřejněných na FB KVS Plzeň) české vodní pólo zcela ovládají a drží v šachu, že jsme se museli obrátit na Národní sportovní agenturu, resp. její dozorčí komisi jakožto její kontrolní orgán. Pevně věříme, že u této státní instituce nalezneme podporu, neboť prioritou NSA je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky. Je evidentní, že přijetí Sparty do Svazu je v souladu s uvedeným posláním. Sparta opakovaně doložila, že pro odmítnutí jejího členství ve Svazu neexistují objektivní důvody. Máme početnou členskou a hráčskou základnu, trénujeme v plaveckém bazénu, který splňuje oficiální parametry, máme veškeré vybavení včetně časomíry, pořádáme zimní a letní soustředění a mezinárodní turnaje, hrajeme přátelské zápasy a turnaje v zahraničí. Tím, že Svaz bezdůvodně odmítá Spartu přijmout za člena, brání rozvoji sportu a jedná tak v rozporu s cíli NSA. Uvedené platí o to spíše, že celonárodní členská základna hráčů vodního póla dlouhodobě klesá a tento sport u nás stagnuje. Přijetí Sparty za člena Svazu by nepochybně mohlo pomoci tento negativní trend zvrátit. V uvedeném kontextu Sparta tedy požádala NSA o podporu při vzájemné komunikaci se Svazem. Naléhavost dané situace dokládá fakt, že vedení Svazu plánuje změnu stanov, která de facto do budoucna znemožní přijetí nových oddílů a legalizuje diskriminaci nepohodlných klubů.

facebook 16/1/2024

Jak jsme Vás již dříve informovali, dne 06.12.2023 jsme obdrželi zprávu od ČSVP, že Výkonný výbor ČSVP nevyhověl přihlášce Sparty a rozhodl opět o jejím nepřijetí za člena Svazu. Žádné konkrétní odůvodnění tohoto rozhodnutí nám svaz nesdělil. Nejspíše proto, že žádné racionální a obhajitelné důvody pro nepřijetí Sparty za člena ČSVP neexistují. Přihláška splňovala všechny náležitosti stanovené stanovami ČSVP a Sparta stále splňuje všechny předpoklady pro to, aby se stala plnohodnotným členem Svazu a účastnila se národních soutěží. Proto jsme se dopisem ze dne 18.01.2024 na Výkonný výbor Svazu obrátili znovu a vyzvali jej, aby své rozhodnutí přehodnotil. Svaz na tento dopis vůbec nereagoval. Bohužel podobně mnoho našich dopisů i v minulosti zůstalo bez jakékoliv odpovědi. Za této situace nám nezbývá, než ji opětovně řešit cestou žaloby na neplatnost rozhodnutí Výkonného výboru svazu. To nám ostatně soud v předchozím řízení doporučil pro následnou argumentaci v odvolacím řízení. Zatvrzelé a neopodstatněné rozhodnutí Svazu tak opět bude muset řešit soud. V době, kdy by mělo vodní pólo v České republice hledat co nejširší podporu a každého zájemce o tento sport si předcházet, stojí v jeho čele Svaz, který tomu zatvrzele brání. Stále máme velkou chuť to změnit a budeme dále za naše děti bojovat!!!

facebook 19/12/2023

Dne 06.12.2023 nás ČSVP informoval, že jeho Výkonný výbor naší letošní přihlášce ke členství ve svazu nevyhověl a SPARTU za člena nepřijal. Současně jsme byli informováni o tom, že Valná hromada ČSVP konaná dne 19.11.2023 se odmítla přihláškou Sparty zabývat.

Jedná se o rozhodnutí, která nás bolí, ale jak bylo ostatně uvedeno ve sloganu k jednomu z našich předchozích příspěvků na sociálních sítích, NIKDY SE NEVZDÁME! Budeme se i nadále snažit o členství ve svazu, a především o to, aby naši hráči měli možnost hrát národní soutěže a mohli být případně nominování do reprezentačních výběrů. SPARTA se chce aktivně podílet na rozvoji českého vodního póla. To, že má čím přispět, už mnohokrát dokázala. Naposledy například ve dnech 4.-5.11.2023 na turnaji v německém Halle, kde hráči U15 získali bronzové medaile, nebo dne 3.12.2023 na turnaji v Norimberku, kde v konkurenci 24 mužstev získali rovněž bronz hráči U11.

Co si vy myslíte? Jak tedy budeme dále postupovat? My podáme žalobu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí ČSVP o nepřijetí SPARTY za člena. Věříme, že právo a spravedlnost jsou na naší straně, i když cesta vedoucí skrze soudní řízení nebude ani jednoduchá ani krátká.

facebook 18/11/2023

Dnes Vám povíme o tom, jak ČSVP v praxi naplňuje své tvrzení, že nebrání jakékoliv fyzické osobě v účasti na soutěžích či dalších aktivitách jím pořádaných. KVS Plzeň se opakovaně pokouší hráče odchované SPARTOU zaregistrovat do svého týmu, Svaz však takové registrace odmítá nebo ignoruje. Když se KVS Plzeň proti zamítavému rozhodnutí odvolal, odvolací komise Svazu rozhodnutí o zamítnutí registrace potvrdila s následujícími argumenty:

Důvodem zamítnutí registrace bylo, že uchazeči mají registraci v zahraničí nebo v jiném oddíle v ČR, přičemž na dotaz odvolací komise registrátor uvedl, že sice nemá žádnou možnost, jak si tuto skutečnost ověřit, a i když neví, jestli je tomu tak i ke dni žádosti o registraci, v minulosti byli uchazeči hráči SPARTY. Jinými slovy registrace byla zamítnuta proto, že uchazeči byli v minulosti hráči SPARTY. 

Ačkoliv KVS Plzeň odvolací komisi předložil potvrzení o tom, že uchazeči nejsou hráči žádného kolektivního člena ČSVP a že nejsou registrováni v Německu, odvolací komise uvedla, že otázka registrace u jiného kolektivního člena ČSVP není pro daný případ důležitá. Odvolací komise je totiž toho názoru, že i členství v oddíle vodního póla, který není kolektivním členem ČSVP, vylučuje registraci

ve Svazu.  

K uvedenému je třeba dodat, že Svaz registraci hráčů nepovolil ani tehdy, když bylo předloženo potvrzení o tom, že pokud bude registrace v KVS Plzeň povolena, členství uchazečů ve SPARTĚ bude automaticky ukončeno. 

Když byl Svaz upozorněn na to, že uchazeči se budou proti rozhodnutí o zmítnutí registrace bránit soudní cestou, rozhodl se Svaz další žádosti o registraci hráčů do KVS Plzeň ignorovat. 

Takto tedy Svaz podporuje rozvoj členské základny vodního póla v České republice. Hráči SPARTY mají národní ligu a národní reprezentaci zapovězenou i v rámci jiných oddílů. Pomozte nám to změnit!

rozhodnutí o zamítnutí registrace

facebook 17/11/2023

Jak jsme Vás již informovali, soud v prvním stupni žalobu zamítl proto, že dle názoru soudce, Svazu jako spolku nemůže nikdo nařizovat, koho přijme za člena či nikoliv. Soud současně doporučil, aby se SPARTA nadále domáhala členství a případná zamítavá rozhodnutí napadala žalobami na neplatnost, resp. aby podávala žaloby na uložení povinnosti rozhodnout, pokud bude Svaz znovu přihlášky SPARTY ignorovat. Teprve po opakovaném vyslovení neplatnosti takových rozhodnutí, bude soud moci Svazu uložit SPARTU za člena přijmout. Takové řešení je ale zdlouhavé a nemusí být efektivní. Proto SPARTA podala proti rozsudku odvolání, ve kterém namítá zejména následující:

• ČSVP rozhodně není spolkem sdružujícím amatérské sportovní "nadšence" (kterým by skutečně nikdo neměl diktovat, s kým si večer v hospodě zahrají karty), ale jde o monopolního národního koordinátora vodního póla, jenž navíc hospodaří se státními a municipálními finančními prostředky, které dostává mimo jiné na rozvoj tohoto sportu u nás. A ty mají, nebo by ve své podstatě měly být, směřovány do rozšiřování mládežnické základny, což je základ u každého sportu! 

• Svaz SPARTU odmítá, i když splňuje podmínky pro členství, jako jiné stávající kluby v ČR a disponuje novými, dosud nikde neregistrovanými hráči a hráčkami.

• Členství ve Svazu je pro SPARTU sportovní nutností, bez toho se její hráči a členové nemohou účastnit národních soutěží, české reprezentace, školení trenérů, ani rozšiřování sboru rozhodčích.

• Věc by měla být posuzována stejně, jako tomu je již od 60-tých let v sousedním Německu – sport hraje celospolečensky natolik významnou roli, že i svoboda sportovních spolků (svazů) musí jít stranou a je povinností státu umožnit členství každému, aby měl rovný přístup ke sportu. Je tudíž nepřípustné, aby sportovní svazy mající v určitém sportovním odvětví monopolní postavení (jako je tomu u ČSVP v oblasti českého vodního póla) bránily ve členství jednotlivým oddílům, neboť tyto odmítané oddíly neoprávněně znevýhodňují oproti těm oddílům, které již členy svazu jsou.

Ale především jde o sport a v případě SPARTY o mládež – ve sportu by jediným omezujícím kritériem měla být férová pravidla pro všechny, pevná vůle a poctivá příprava. Věříme, že vyšší soudní instance našemu odvolání vyhoví. Držme si palce!

odvolání žalobce proti rozsudku

facebook 16/11/2023

Z ústního jednání, které v řízení o žalobě SPARTY proti ČSVP proběhlo v červnu letošního roku u Městského soudu v Praze, jasně vyplynulo, že veškeré tvrzené důvody, pro které Svaz odmítá SPARTU přijmout za člena, jsou zcela zástupné a že jediným skutečným důvodem tohoto odmítání, je zášť vůči vedení SPARTY. 
Ačkoliv ze stylu vedení jednání šlo usuzovat (respektive jsme přesvědčeni), že soudce z morálního úhlu pohledu stojí za SPARTOU, nakonec musel rozhodnout o zamítnutí žaloby s odůvodněním, že Svaz, jakožto spolek, má vysokou míru autonomie, do které může stát prostřednictvím soudního rozhodování zasahovat jen minimálně. Český právní řád dle názoru soudu neumožňuje za stávající situace Svazu nařídit, aby SPARTU přijala za člena. V písemném vyhotovení rozsudku však popsal, jak má SPARTA postupovat, aby členství ve Svazu dosáhla - nadále podávat přihlášky ke členství. A pokud je Svaz odmítne, pak vždy podávat žalobu na vyslovení neplatnosti takového rozhodnutí. Současně, pokud bude Svaz přihlášky ignorovat (jak v minulosti již činil), má SPARTA podat žalobu na uložení povinnosti Svazu

o přihlášce rozhodnout. Teprve poté, co soudy opakovaně rozhodnou o tom, že odmítavé rozhodnutí Svazu je neplatné, bude moci soud přistoupit k uložení povinnosti přijmout SPARTU za člena Svazu. 
SPARTA se touto cestou určitě vydá, je však otázkou, zda je takový postup efektivní,  rozhodně však není rychlý. Je to běh na velmi dlouhou trať a několik ročníků hráčů mezitím odroste, aniž by dostalo příležitost zahrát si v Čechách vodní pólo na úrovni celorepublikové soutěže, resp. se ucházet o možnost reprezentovat Českou republiku na mezinárodní úrovni. 
Proto SPARTA podala odvolání, o kterém více zítra.

rozsudek

facebook 15/11/2023

Jak jsme Vás již v posledních dvou postech informovali, soustavné odmítání respektive ignorování našich přihlášek ke členství v ČSVP, donutilo SPARTU podat na Svaz žalobu. Svaz v reakci na žalobu potvrdil,

že jedním z jeho hlavních účelů je vytvářet podmínky pro rozvoj vodního póla a pro rozšiřování členské základny, zejména v mládežnických kategoriích, přesto SPARTU za člena nepřijme z následujících důvodů:
• ČSVP údajně nemá v oblasti vodního póla monopolní postavení, SPARTA si má dle názoru Svazu založit svůj vlastní „konkurenční“ národní svaz a hrát vlastní ligu,
• ČSVP tvrdí, že nebrání jakékoliv fyzické osobě v účasti na soutěžích či dalších aktivitách jím pořádaných, ale hráči SPARTY hrát českou ligu nemohou, a to ani za jiný ve Svazu registrovaný klub,
• Podle ČSVP v Praze není nutné zakládat další kluby, když zde již dva fungují, bez ohledu na to, že Praha má více jak 1,5 mil obyvatel. Sparta navíc působí v městské části, kde konkurenci stávajícím dvěma klubům nevytváří. Navíc ani ve Středočeském kraji není žádný další klub vodního póla,
• ČSVP tvrdí, že SPARTA není schopna vybudovat družstva pro jednotlivé soutěže, ačkoliv SPARTA se pravidelně v různých mládežnických kategoriích účastní přátelských turnajů v zahraničí, když v tuzemsku nás nikdo na mládežnický turnaj nepozve a již mnohokrát Svazu dostatečných počet svých hráčů doložila,
V neposlední řadě ČSVP také argumentoval tím, že má zájem na tom, aby „jeho členská základna byla co nejpočetnější a existovala tak mezi jednotlivými členy konkurence, což s sebou přináší vyšší kvalitativní úroveň reprezentačních celků a dalších výběrů“. Je s podivem, že hráči SPARTY do tohoto konceptu nezapadají a národní vodní pólo jim zůstává odepřeno.

Zítra si povíme, jak se k tomu soud postavil. 

reakce ČSVP na podanou žalobu

facebook 14/11/2023

Po 5ti odmítnutých respektive ignorovaných přihláškách ke členství v ČSVP přistoupila SPARTA

ke krajnímu řešení. Obrátila se na soud, aby postup ČSVP posoudil a případně Svazu uložil SPARTU

za člena přijmout. Žaloba byla založena na argumentech, že:

• nepřijetí SPARTY za člena je v přímém rozporu se Stanovami Svazu, podle kterých je jeho hlavním účelem podpora a rozvoj vodního póla v České republice,

• Svaz tímto v podstatě popírá snahu o rozšiřování členské základny, brání navyšován počtu klubů a tím

i konkurence v rámci soutěží,

• SPARTA splňuje veškeré podmínky Svazu pro přijetí za člena, protože doložila, že disponuje dostatečnou členskou základnou a veškerým nezbytným zázemím a vybavením,

• SPARTA prokázala, že je oddílem způsobilým pro účast v národní soutěži, kterou organizuje pouze Svaz a mohou se jí účastnit jen jeho členové,

• hráči SPARTY se nemohou stát národními reprezentanty, a to bez ohledu na jejich kvality,

• členové SPARTY se nemohou účastnit školení trenérů, ani rozhodčích pořádaných Svazem,

• odmítáním přijetí SPARTY zneužívá Svaz své monopolní postavení v oblasti českého vodního póla. 

To vše se děje na úkor mladých sportovců, kteří chtějí soutěžit, porovnávat a zlepšovat své výkony,

touží po vítězství a především stejných příležitostech, jaké mají hráči ostatních klubů. Je toto fair play?

O reakci Svazu na žalobu napíšeme zase zítra. 

žaloba na ochranu proti omezování soutěže

facebook 14/11/2023

O přijetí do ČSVP se WATER POLO SPARTA PRAHA snaží každý rok, letos už po šesté. Svaz SPARTU odmítá, i když je to plně fungující klub, teď už se 6-ti letou sportovní historií a téměř 50ti dětskými hráči.

S ostatními kluby si v ničem nezadá, protože: 

• má aktivní hráčskou a členskou základnu, 

• má bazén vyhovující oficiálním pravidlům,

•má veškeré herní vybavení včetně časomíry,

• pořádá turnaje a tréninkové kempy,

• účastní se úspěšně přátelských mezinárodních turnajů.         

Ale hlavně má SPARTA hráče všech žákovských a dorosteneckých kategorií, kteří vodní pólo dělají rádi
a jsou konkurenceschopní. Naše děti by si velmi přály, aby konečně mohly pravidelně soutěžit se svými vrstveníky především v české lize. Proč jim to neumožnit a neobohatit tak náš sport? Již 6 let se pokoušíme se Svazem dohodnout... Když Svaz vloni ignoroval naší pátou přihlášku, nezbylo nám již nic jiného, než se obrát na české soudy.
Sledujte nás a dozvíte se více.  

5. přihláška do ČSVP

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page